Άλιμος
Ταύρος

ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα της Αγγλικής. Αυτό συμβαίνει, γιατί η Αγγλική γλώσσα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία, πχ έλλειψη γραφοφωνημικής αντιστοιχίας. Συνεπώς, η τυπική διδασκαλία των αγγλικών συχνά δεν είναι αποτελεσματική, ματαιώνοντας τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Αγγλικής γλώσσας και τις αδυναμίες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες δημιουργήσαμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής παρέμβασης, το οποίο βοηθάει τα παιδιά να κατακτήσουν το μηχανισμό ανάγνωσης και ορθογραφίας στην Αγγλική γλώσσα, να βελτιώσουν την αναγνωστική και ορθογραφική τους ικανότητα, να κατανοήσουν βασικές γραμματικές έννοιες και να μάθουν τεχνικές, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν και να μελετούν τα αγγλικά αυτόνομα.

Το πρόγραμμα είναι ατομικό και απευθύνεται σε:

• παιδιά με διεγνωσμένες μαθησιακές ή άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες (πχ προβλήματα άρθρωσης, λόγου, ΔΕΠΥ, αυτισμός, κτλ) που κάνουν ήδη αγγλικά ή πρόκειται να ξεκινήσουν προσεχώς
• παιδιά με μητρική γλώσσα τα αγγλικά
• παιδιά τα οποία φοιτούν σε αγγλόφωνο σχολείο

Η παρέμβαση βασίζεται στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας στα αγγλικά, στην κατάκτηση βασικών γραμματικών φαινομένων μέσω τεχνικών απομνημόνευσης, στην αποτελεσματική μελέτη του λεξιλογίου μέσω ειδικών τεχνικών και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.