Άλιμος
Ταύρος

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο Σύμβουλος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού βοηθάει το μαθητή, ώστε να πάρει τις πιο κατάλληλες για αυτόν αποφάσεις, όσον αφορά τη σχολική αρχικά και αργότερα την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Συγκεκριμένα, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός επιδιώκει:

1. Να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και να συνειδητοποιήσουν τις δυνάμεις, τις αδυναμίες τους, τα ενδιαφέροντα τους, τις φιλοδοξίες τους, τις αξίες τους, τα κίνητρα τους.
2. Να αποκτήσουν οι μαθητές ενεργό ρόλο αναφορικά με την πληροφόρηση τους για τις σχολές και τα επαγγέλματα και να μην είναι παθητικοί δέκτες πληροφοριών.
3. Να υποβοηθήσει το άτομο να λάβει σε αυτή τη φάση της ζωής του την πιο κατάλληλη και ταιριαστή για το ίδιο εκπαιδευτική ή/ και επαγγελματική απόφαση και να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υλοποίησης της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενδυνάμωσης του εφήβου στη λήψη αποφάσεων.

Στα Κέντρα Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών «Διάλογος», πραγματοποιείται Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, από εξειδικευμένο σύμβουλο το οποίο διαρκεί τέσσερις συναντήσεις που περιλαμβάνουν:

1.συνέντευξη με τον μαθητή,
2.συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) και ασκήσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και ανατροφοδότηση επί των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν,
3.πληροφόρηση για όλες τις σχολές των επιστημονικών πεδίων της ομάδας προσανατολισμού του μαθητή και ενδυνάμωση στη λήψη απόφασης,
4.συνάντηση και συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της συνολικής διαδικασίας με τον μαθητή και τους γονείς του.

Μετά το πέρας των συναντήσεων αυτών υπάρχει και η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδρίας μεταπαρακολούθησης για αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.