Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών

 

 
 
 
Ειδικό Παιδαγωγικό ή Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι το εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης με στόχο την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών. Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες.
 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει:

 
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, όπου ανήκουν η Δυσλεξία, η Δυσορθογραφία και η Δυσαριθμησία.

Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες, που παρουσιάζονται σε μαθητές είτε με νοητικό προφίλ χαμηλότερο του φυσιολογικού, είτε προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια ή έχουν φοιτήσει ελλιπώς εξαιτίας σοβαρών λόγων υγείας, κοινωνικών ζητημάτων και άλλων σοβαρών παραγόντων.
 

Δευτερογενώς, Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν να παρατηρηθούν και σε μαθητές με:

 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ πολύ συχνά εμφανίζουν παράλληλα ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Συναισθηματικές Δυσκολίες, όπως το υπερβολικό άγχος, η κατάθλιψη, η χαμηλή αυτοεκτίμηση ή λόγω αγχογόνων καταστάσεων, όπως θάνατο στην οικογένεια, διαζύγιο, αρρώστια, αλλαγή σχολείου, κτλ.

Η αξιολόγηση-διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών πραγματοποιείται διεπιστημονικά εξετάζοντας το ιστορικό του παιδιού, εκτιμώντας ποιοτικά τις επιδόσεις του στην ανάγνωση, την κατανόηση, την γραφή-ορθογραφία, την γραπτή έκφραση και την αριθμητική, χορηγώντας σταθμισμένα τεστ, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού και ελέγχοντας τα σχολικά τετράδια.

Η αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών πραγματοποιείται μέσα από το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης. Οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας του ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος περιλαμβάνουν:
 
 
 
 
 
τη χρήση λεκτικών και οπτικών πληροφοριών μαζί
 
 
 
 
 
 
 
 
την προσαρμογή του υλικού στο βαθμό ανταπόκρισης και στη φύση-διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού
 
 
 
 
 
 
 
 
τη σύνδεση των νεοεισερχόμενων πληροφοριών με την προϋπάρχουσα γνώση του παιδιού
 
 
 
 
 
 
 
 
την καλλιέργεια μεταγνωστικών στρατηγικών, στρατηγικών μελέτης και μνημονικών τεχνικών
 
 
 
 
 
 
 
 
την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας και του αυτοελέγχου του παιδιού
 
 
 
 
 
 
 
 
τη συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο